Adv I vas    II vas  H  K  Sz  Cs  P   Adv III vas   Adv  17.után  K  Adv IV vasárnap