Porciunkula

 

PorciunkulaGal. 4,3-7  Lk 1,26-33 (angyali üdvözlet)

Mária ünnep, Szűzanyának szentelt templomocska. A hagyomány szerint a Szentföldről hozott kis földre épült, ezért részecske, Porciunkula. A bencés szerzetesek a földjeikre kis kápolnákat építettek, hogy munka közben legyen ahová zsolozsmára összegyűlni. A Porciunkula is ilyen kis templomocska volt Assisi közelében, amelyet a szent különösképpen is megkedvelt. Szívesen tartózkodott és imádkozott itt.  A bencésektől meg is kapta ajándéka ezt a kápolnát, amely élete végéig a legkedvesebb hely maradt. Ezzel kapcsolatban ezt olvassuk az életrajzában: Ezen a helyen egy kicsiny temploma állott a Boldogságos Szűznek, aki alázatosságával kiérdemelte, hogy szent Fia után feje legyen az összes szenteknek. Itt vette kezdetét a Kisebb Testvérek Rendje és nemes alkotmánya, mint egy szilárd alapra épített ház, itt nőtt naggyá és terebélyesedett ki. A szent minden másnál jobban szerette ezt a helyet, és a testvéreknek is megparancsolta, hogy különleges szeretettel ragaszkodjanak hozzá; azt akarta, hogy mindig úgy tekintsenek rá, mint alázatosság és fölséges szegénység dolgában a Rend tükrére. Ugyanezért tulajdonjogát másoknak engedte át, s magának és övéinek egyedül a használati jogot tartotta meg.“ 2 Cel 12. fejezet

Az volt a vágya, hogy pápa különleges kegyelmekkel lássa el ezt a templomot. Engedélyt kapott, hogy aug.2-án teljes búcsú nyerhető itt. Ez nagy kiváltságnak számított abban a korban, mert abban az időben csak az nyerhetett búcsút, aki a Szentföldre ment.  Mára, a búcsúnyerés lehetőségét az Egyház más templomokra is kiterjesztette. A kis templom bejárata feletti íráson ez áll:  „Ez az örök élet kapuja, bejárata”, a búcsúnyerési lehetőség miatt.

Az örök élet bejárata nem más, mint Isten irgalmas bocsánata.

Legfőbb magatartásunk a hit, az isteni irgalomra való ráhagyatkozás kell, hogy legyen.

A bűnbánat, illetve a gyónás visszavezet a kegyelem állapotába, az isteni életbe. De a bűn "nyomai", a kialakult rossz szokások megmaradnak bennünk (lelkünkben, pszichénkben, reflexeinkben); ezért van szükségünk megtisztulásra, vezeklésre, illetve ezért jutnak emberek az ideig tartó büntetésre, a "tisztítótűzbe". A teljes búcsú az "ideig tartó" büntetéstől, vagyis (ha most meghalnánk) a tisztítótűztől szabadit meg minket, illetve a tisztítótűzben szenvedőket a mennybe juttatja.

Nem is olyan könnyű ráhagyatkoznunk Isten irgalmára, hisz el kell fogadnunk, hogy minden hibánk, bűnünk ellenére Istentől szeretett, általa akart személyek vagyunk.

Ugyan olyan nehezen vonjuk le a második következtetést is, hogy mi is irgalommal közelítsünk embertársainkhoz. Nem hiába akarta szent Ferenc, hogy a Porciunkulában mindig a legpéldaadóbb testvérek éljenek, amelynek valódiságáról személyesen is megtapasztalhattam, amikor néhány alkalommal Assisibe látogattam.

Ezzel kapcsolatban ezt olvassuk: „ Itt minden tekintetben a legszigorúbb fegyelem uralkodott: a hallgatásban és munkavégzésben csakúgy, mint a szerzetesi élet egyéb vonatkozásaiban. (...)    Ha valaki mégis beleesett ebbe a hibába, az szigorú büntetésben részesült, és így a maga kárán tanulta meg, hogy a jövôben óvakodjék ilyen hibától. Az ott élô testvérek éjjel-nappal, megszakítás nélkül az isteni dicséret zengedezésével foglalatoskodtak, és az életszentség csodálatos illatát terjesztve angyali életet éltek.“ 2 Cel 12. fejezet

Szent Ferenc köszöntése: Béke és Jóság, jó napot jó emberek.

Akkor lesz jóvá számunkra a világ, ha Isten jósága tapasztalatunkká válik, és mi is így közelítünk embertársainkhoz.