Szerezetesek
JEGYZŐKÖNYV
      A Szerzetesekkel fogalakozó egyházmegyei zsinati dokumentum kapcsán a Déva -Telep-i templomnál a következőképpen dolgoztunk: A kedd esti szentmisék keretében ismertettük a dokumentumot, mise után a szent Antal Ház nagytermében megvitattuk az elhangzot-takat. A Kedd esti szentmise a leglátogatottabb hétköznapokon 200-250-en is eljönnek, így alkalmas arra, hogy prédikáció keretében a zsinati dokumentumokról beszéljek. Ezenkívül lel-kiségi csoportokban is sorrakerült a dokumentum megbeszélése. Családos Csoportban, és a Ferences Világi Rendben. A keddi találkozón, a megbeszélésen átlagban 18 személy gyűlt öszsze. Különféle korosztályúak, és különféle foglalkozásúak. Részt vettek a plébánián dolgozó Mallersdorfi Ferences nővérek is, valamint az itt tartózkodó gyakorlati éves testvérek.
    Az  általános benyomásom, hogy nagyon sok munkát igényel a figyelem felkeltése. Ezért is választottuk azt a módszert , hogy kisebb csoportokban hosszabb időn át foglalkozzunk a témákkal. Szerzetesek mindig túlnyomó többségben voltunk, de a résztvevők ezt nem tudták kihasználni. Sok fejtörést okozott a figyelem felkeltése. A zsinati dokumentumokat elenyésző számban olvassák el. Még az egész konkrét kérdésekre is nehezen válaszolnak. A megbeszélésekben sokat segítenek a munkatársak, ők is animálják a munkát. A résztvevők legtöbbször figyelő álláspontot vettek fel, Nagyrészt kialakult azoknak a köre akik kisebb nagyobb rendszerességgel eljárnak ezekre a beszélgetésekre. Mostmár aktívabbak mint kezdet-ben, esetenként sikerül megszólalniuk a saját hangjukon, elmondani meglátásaikat, viszont nagyon kevesen jönnek el.

    Kedd esti találkozók összefoglalása

JANUÁR 12
A szerzetesek egyházközségünkben

    Bevezetőül vetítés Assisiről, hogy jobban felkeltsük az érdeklődést. Már jó előre hir-dettük, a résztvevőket gregorián zene fogadta, hogy egy megfelelő légkört alakítsunk ki.
Mivel keresztségből indul minden hivatás, Isten előtt egyformán értékes a szerzetesi és a világi életforma. Szerzetesnek lenni nem azt jelenti, hogy le kell mondani az igazi jó életről, hanem csak arról kell lemondani ami nem építi a lelki élet helyes kibontakozását. Az alávetés önkéntes és nem kényszerből történik. Felhívás az Isten országára, ami azt jelenti, hogy ki-egyensúlyozottabban kell élni és vállalni hivatásunkat.
    Mit jelent neked, ha szerzetessel találkozol?
Mivel a kommunizmus megszüntette a szerzetes rendeket, világi ember csak ritkán ta-lálkozott szerzetessel. Ezért a világi ember számára összemosódik a pap és a szerzetes fogalma. Szent Ferenc iránti mély tiszteletem gyermekkorom óta  él bennem, mert lelki, vallási életem-ben jobban el tudnak igazítani. A világi embernek az a véleménye, hogy a szerzetesek jobban, mélyebben meg tudják élni az Istennel való kapcsolatot.
A hármas fogadalom Isten előtt egyformán érvényes úgy a  szerzete-sekknél, mint a házasság szentségében részesülteknél. Isten egyformán értékeli a szerzetesi szűzi tisztaságot és a házastársi hűséget. Ugyanez  elmondható a másik két fogadalomról is.
 Both Cecilia mint zsinati munkatárs megkérdeztem 21 személyt, aki nem vett részt a zsinat megbeszéléseken, mit jelent, vagy jelentett számukra a szerzetessel való találkozás. A legtöbbnek a szerzetes lelkiatyát is jelent, mert kimondottan csak szerzetessel nem volt kap-csolatuk. Megemlítésre méltó néhány válasz-
 -  ferences atyának köszönheti, hogy nem vált el iszákos férjétől;
 -  kereszthordozásban kapott erkölcsi támaszt;
 -  korházi kezelés alkalmával  szerzetes nővérrel való többszöri beszélgetés mentette meg házasságát;
 -  züllött, iszákos, kicsapongó fiát jó útra térítette, ezáltal saját maga is vallásosabb lett és megerősödött hitében;
 -  öngyilkosság határán állt, amikor találkozott egy szerzetes atyával és neki köszönheti, hogy ma 62 éves és örül az életnek;
 -  van aki azt mondja, gyónás alkalmával találkozott először szerzetes pappal, és úgy érezte Jézussal beszélget;
 -  belsőséges ima megismerése;
 -  egy leányanya szerzetesnek köszönheti gyermeke világra hozását;
 -  egy ortodox néni mélyen tiszteli a szerzeteseinket és szívesen eljár a román nyelvű szentmisékre.
    A szerzetesnek is  elég sok erőfeszítésbe kerül úgy megélni a lelki életet ahogy Isten akarja.  Fontos, hogy ne merüljön  a mindennapi tevékenységben mert a plusz teher a lelkiélet kárára van.  Minél komolyabb a családi elkötelezettség annál  jobb a szerzetesi élet.  Ha nem komoly a hivatás mindkét fél csak félig-meddig éli meg azt amire Isten meghívta.  Átlag em-bernél semmivel sem különb a szerzetes. Minél komolyabb mindkét életforma, annál jobb a kapcsolat.
Családanyaként ha jól nevelem gyermekeimet, férjemmel megosztom mindenemet, él bennem a felelőség vállalás és közben Istenre gondolok, annyi mintha imádkoznék.  Tőlem függ hogyan élem meg hivatásomat. A kommunizmus sokat rombolt az ember lelkivilágában, de most senki és semmi sem tarthat vissza Isten akaratát teljesítsük.
 

Január 19
    A szerzetesi élet Isten hívására alapul és mivel Isten egyformán terem-tette a férfit és a nőt is, agyformán fontos úgy a férfi mint a női szerzetes a társadalmi életben. A férfi szerzete-sekre a lelkiség, a női szerzetesekre pedig a gondoskodás jellemző. A nő  rendelkezik több gondoskodási, segítő készséggel, például betegek ápolásánál, árva gyermekek nevelésével.
II János Pál pápa is kiemelte, hogy mennyire fontos , nélkülözhetetlen a szerzetes nők jelenléte és munkája nem csak az egyházban, hanem a társadalomban is.
Január 26
Hogyan élnek a szerzetesek?

    A szerzetesek Isten hírnökei, vagyis Isten országának a jelei, közösségi életet él, hivatá-sának tesz eleget . Isten nem tesz különbséget a szerzetes és a világi imája között.  Ha az ima őszinte, akkor egyforma. Lehet, hogy a szerzetes imájában a szavak választottabbak, mélyeb-bek, vagyis több a tökéletesség, de ha a világi imája nem gépies, hanem szívből-lélekből jövő, akkor Isten előtt éppen olyan értékes mind a kettő. Nem szokásból, hanem Isten hívó szavára válaszolva imádkozunk. Igaz, hogy aki a világban él nem tudja úgy beosztani az idejét, megfe-lelő csendet , nyugalmat találni, de a munkája végzése közben Istenre koncentrálva röpimákat fohászkodva úgy imádkozik mint a szerzetes.
    Nem lehet hobbyból imádkozni, éppen úgy a hivatásom sem lehet hobby.
Rossz az olyan vélemény, hogy csak a szerzetes imája tökéletes., és a világié tökéletlen. Az imát a szeretet oldaláról kell megközelíteni, és leleményességgel a világi is megtalálja a meg-felelő időszakot az imára, csak készség kell hozzá.
Amíg egy szerzetes imádkozik, addig az édesanya és édesapa családi kötelességeit vég-zi: az édesapa dolgozik, az édesanya gyermekeit eteti, gondozza. A családi közös ima nem hiányozhat a keresztény életből. Lehet, hogy először csak szo-kásból történik, de most nélkülözhetetlen mint a test táplálék.
    Nagy szerepe van az egyházban szerzeteseknek, mert mint Isten országának jelei türe-lemmel és lelki odaadással, életpéldájukkal Istenre irányítják a figyelmet. A szerzetesség kö-zösséget is jelent. akár csak a család. Az a jó ima amitől jobbak leszünk, és ezt a közösségben lehet legjobban megtapasztalni. A világi ferences rend tagjaira nagy hatással volt a ferences atyával való lelki beszélgetések, mert megváltoztak, toleránsabbak lettek. Akiknek már gyer-mek korukban a hitoktatás ferences atyától kapták azokon a vallásos nevelés most is látszik.

Február 9
    Szerzetesek szerepe az egyházban és a társadalomban.
A szociális gondozás az emberek gondjait oldja, a szerzetes besegít ezekbe. A társada-lom kell jobban anyagilag segítsen és pótolja ami hiányzik egyes ember életéből. Sajnos. hogy a kommunizmus megszüntetett minden szociális segítségnyújtást, amit addig is végeztek a szerzetesek. Most szeretnének mindent visszaállítani de ez még idő kérdése, mivel nagy a szer-zetes hiány de nem lehet a szerzetesi rendeket felelőségre vonni, vagy hibáztatni. A társadalom csak orvossággal gyógyít és ez nem elég. A szerzetes munkája szociális jellegű, de nem szociá-lis munkásként kell kezelni. Ő nem a bérért dolgozik, főleg lelkileg akar segíteni. A szerzetes minden emberben Isten gyermekét látja és lelki szemekkel ápolja. Istenért és emberért cselekszik, A szociális munkás a külső testi fájdalmat gyógyíthatja, de a szerzetes a lelkieket, mert Istenhez viszi közel.
    A Szent Antal házi gyerekek foglalkoztatásában, nevelésében nem elsődleges az, hogy mennyit teljesített, hanem, hogy miért van itt és hitében mennyire gyarapszik.
A szerzetes úgy lesz tagja az egyháznak, hogy megkeresztelkedik mint bárki, mint akár egy családapa. Sajátosan egyházias jellegű lesz attól, ha ezt az életutat hivatás szerűen végzi.  A szerzetes szorosabban bekapcsolódik az egyház életébe, de a családapa is kereszténysége révén ő is bekapcsolódhat az egyházba. a szociális munkás munkája is megszentelődik, amennyiben jól betölti feladatát, vagyis Isten felé viszi. De  a szerzetes sem végezheti csak vallásos motivá-cióval. Mindenek alapja a szeretet.
    Milyennek képzelnéd el a mai kor prófétáját ?
    A mai kor prófétája is hitelesen és pontosan  közvetíti felénk Isten szavát, nem emberi tanítást, hanem Isten igéjét közvetíti. Nem hirdeti vakmerően a rendkívüli adományokat azáltal. hogy hamar és nagy eredményeket érjünk el. bemutatja Krisztus üzenetét nem csak szóban, hanem tanúságtevő életével. A hit titkába egyre mélyebben behatol, hogy a világit is bevezesse.  Ilyen szerzetesek bőven ismerünk.
Február 15
    A szerzetesi közösségek milyen kihívás előtt állnak?
A kommunizmus miatt nagymértékben hiányoznak a középkorú szerzetesek és hiányzik a kapocs a fiatal és az idős szerzetesek között. Kevés a szemlélődő  szerzetesek száma, akiknek az imádság központi életvitelük. Amennyiben a püspökség támogatja  ilyen szerzetes rendek letelepedését itt Erdélyben ez csak gyarapítaná  a keresztény közösség lelki életét. A meglévő szerzetes rendeket is jobban fel kellene karolni.
Szemlélődő rendekre szükség van, de sajnos ezeknek csak külföldön van rendházuk.
Fontos, ha valakit lelkileg megfog a szemlélődő szerzetesi hivatás, mert azokért is imádkozni kell akik nem tudnak vagy nem akarnak. Idővel megszűnhet az a felfogás, hogy a szemlélődő szerzetesek nem munka kerülő lusta emberek, hanem élet hivatásuk az ima.
Déva 1999 Március 11