XX évk. Vas. A

 

 

1. olv. Izajás a fogságból megtért zsidóság helyzetét elég sötéten festi. A templom újraépítése nem halad, a szociális és vallási helyzet siralmas (vö. 56,9-12; 58,1-5). Ekkor szól a néphez, hogy közel az üdvösség!  Isten segít, mert ,,igaz'' Ô; de csak úgy számíthattok segítségére, ha ti is igazak vagytok. Isten igaz volta azoknak válik üdvükre, akik igazak embertársaikhoz. -- A második szakasz lazán kapcsolódik az elôbbihez. Itt hangzik el a mondat, melyet Jézus a templom-tisztításkor idéz: ,,Az Én házam imádság háza minden népnek!'' (Mk 11,17). Minden népnek, tehát már nem a származás dönti el, ki Isten népe, hanem az egy Istenben való hit és a törvényéhez való hűség (vö. evangélium

 

Szentleckéhez / Róm 11,13-15.29-32

            Miután Istennek minden ígérete teljesedett, Izrael, az ígéretek letéteményese, most félreáll! Helyébe Krisztus a pogányokat hívja, és a hit által üdvözíti ôket. Kirekedt tehát Izrael az ígéretekbôl és az üdvösségbôl? ,,Elvetette Isten a népét?'' Korántsem, feleli az apostol (Róm 11,1). Isten nem válhat hűtlenné, még ha Izrael azzá lesz is! Már most van a népnek egy töredéke, mely nem vettetett el, Pál is ehhez tartozik. Bár Izrael elutasította a Jézusról, mint Messiásról szóló hírt, ez tovább terjed a pogányok közé, s így Izrael ideiglenes elvetettsége a többi nép üdvére válik. S mindenek elôtt -- ezt a bizonyosságot kapta a Pogányok Apostola: Izrael az ,,Isten szeretettje'' és az is marad (11,28). Ô is üdvözül, miután a pogányság belépett Isten országába, mégpedig az ,,egész nép'' (11,26) nem kiváltság vagy igény alapján, hanem csakis Istennek irgalmából, akárcsak a pogányok.

 

Evangéliumhoz / Mt 15,21-28

            Ez a szakasz is ,,kenyérrôl'' szól. A kenyérszaporításkor azt mondták a tanítványok Jézusnak: ,,Küldd el a népet!''; éppúgy most is mondják: ,,Küldjed el ôt!'' -- mármint az asszonyt, aki leányának koldul segítséget. Már-már úgy látszik, hogy Jézus igazat ad nekik: a ,,kenyér a gyermekeknek való, nem a kutyáknak''. De a nagyhitű asszony sejti, hogy a kenyérosztónál még van ,,maradék kenyér'' (Mt 14, 20). A szentíró tudja és üzeni nekünk: A pogányokra is kiterjed Isten irgalma, ôk is kapnak az üdv kenyerébôl. Míg az Úr asztala köré gyűlô Egyházban egyeseket másodrangúnak számítunk, nem értjük meg Isten akaratát.

            Nekünk is hittel és bizalommal kell Istenhez közelítenünk. Bízhatunk abban a kiváltságban, hogy Isten meghívott az ő szolgálatába.

Hogyha hitből élünk, ránk is érvényes lesz Jézus szava: „ legyen neked a te hited szerint.”